രാരവേണു raaravenu malayalam lyrics

  ഗാനം : രാരവേണു ചിത്രം : മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര,കല്യാണി മേനോൻ രാരവേണു ഗോപബാല …

Read more

മുത്താരം മുത്തുണ്ടേ muthaaram muthunde malayalam lyrics

  ഗാനം : മുത്താരം മുത്തുണ്ടേ ചിത്രം : മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ,ഹരിണി മുത്താരം മുത്തുണ്ടേ മുളനാഴി …

Read more

കുണുക്കുപെണ്മണിയെ kunukku penmaniye malayalam lyrics

  ഗാനം :കുണുക്കുപെണ്മണിയെ ചിത്രം : മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ,കെ എസ് ചിത്ര,ഇന്നസെന്റ് കുണുക്കുപെണ്മണിയെ ഞുണുക്കു വിദ്യകളാല്‍ …

Read more

”
GO