പിറന്നൊരീമണ്ണും pirannoreemannum malayalam lyrics

  ഗാനം : പിറന്നൊരീമണ്ണും ചിത്രം : കാബൂളിവാലാ  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : മലേഷ്യ വാസുദേവൻ ആ…………….. ഓ…………..ഓ………….. പിറന്നൊരീമണ്ണും മാറുകില്ലാ നിറഞ്ഞൊരീക്കണ്ണും …

Read more

”
GO