പുലരിയിലച്ഛന്റെ pulariyilachante malayalam lyrics

 ഗാനം : പുലരിയിലച്ഛന്റെ ചിത്രം : വെള്ളം രചന : നിധീഷ് നടേരി ആലാപനം : അനന്യ പുലരിയിലച്ഛന്റെ തൊടുവിരലെന്നപോൽ  തൊട്ടുണർത്തുന്നു തൂവെട്ടം ഉലകിന്റെ ഓരോരോ ചെറുമണിത്തരിയിലും …

Read more

”
GO