പുലരിയിലച്ഛന്റെ pulariyilachante malayalam lyrics

 ഗാനം : പുലരിയിലച്ഛന്റെ

ചിത്രം : വെള്ളം

രചന : നിധീഷ് നടേരി

ആലാപനം : അനന്യ

പുലരിയിലച്ഛന്റെ തൊടുവിരലെന്നപോൽ 

തൊട്ടുണർത്തുന്നു തൂവെട്ടം

ഉലകിന്റെ ഓരോരോ ചെറുമണിത്തരിയിലും

മിന്നിത്തുടിക്കുന്ന സത്യം… 

നമ്മിലോ നന്മയായ് അമ്മതൻ സ്നേഹമായ്

അൻപോടു ചേരുന്നു നിത്യം നിത്യം

പൂവനമീമനമായീടാൻ പാവന ചിന്തകളേകണം

തൂമൊഴി നാമ്പുകൾ നാവ് തുമ്പിൽ 

തോന്നുവാനാത്മാവിൽ വാഴേണം… 

അഴലിന്റെ ഇരുൾമുകിലല മായ്ക്കും മായാ

വാനമഴവിൽ പൊരുളു നീയേ

വിശ്വവിഹായസ്സിൻ സാരം… 

സർവ്വചരാചര ഗീതം…. 

Leave a Comment

”
GO