ആശിച്ചവൻ aasichavan malayalam lyrics

 ഗാനം :ആശിച്ചവൻ  ചിത്രം : പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ്  രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : ജയസൂര്യ ആശിച്ചവനാകാശത്ത്ന്നൊരാനേ കിട്ട്യേ ആകാശോം കൂടെപ്പോന്നേ ആനക്കിനി ആളാവാനൊരു പൂരം …

Read more

പൂരങ്ങടെ പൂരമുള്ളൊരു poorangade pooramulloru malayalam lyrics

  ഗാനം :പൂരങ്ങടെ പൂരമുള്ളൊരു ചിത്രം : പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ്  രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രൻ  പൂരങ്ങടെ പൂരമുള്ളൊരു നാട് നമ്മുടെ …

Read more

”
GO