സാഗരനീലിമകൾ saagaraneelimakal malayalam lyrics

  ഗാനം : സാഗരനീലിമകൾ ചിത്രം : വെള്ളം രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : സുനിൽ മത്തായി സാഗരനീലിമകൾ തൂമിഴികളേതോ  സാഗരനീലിമകൾ ചൂടവേ…… …

Read more

”
GO