ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി | Swethambara Dhare Devi lyrics

ഗാനം :ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് രചന :ട്രഡീഷണൽ ആലാപനം : അരുൺ ഏളാട്ട് ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി…… ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി……. ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാലങ്കാര …

Read more

”
GO