ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി | Swethambara Dhare Devi lyrics

ഗാനം :ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

ചിത്രം : തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്

രചന :ട്രഡീഷണൽ

ആലാപനം : അരുൺ ഏളാട്ട്

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി……

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി…….

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ……..

ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി 

നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാം ബരധരേ ദേവി

നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ

ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി 

നമോസ്തുതേ

നമോസ്തുതേ

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി…..

പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി…..

പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി

പരമേശിജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി 

നമോസ്തുതേ

നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ

ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി 

നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി

നാനാലങ്കാര ഭൂഷിതേ

ജകസ്ഥിതേ ജകൻമാധർ മഹാലക്ഷ്മി 

നമോസ്തുതേ

നമോസ്തുതേ…

Leave a Comment

”
GO