ശ്യാമമോഹിനീ syama mohini malayalam lyrics

 ഗാനം : ശ്യാമമോഹിനീ ചിത്രം :അത്ഭുതദ്വീപ്  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ,കെ എസ് ചിത്ര ആ…………………..ആ………..ആ…ആ‍ ശ്യാ………മ മോഹിനീ………. പ്രേ……….മയാമിനി………. ഋതുമതിപൂവിൻ …

Read more

”
GO