പൂമുഖത്തൊരു poomukhathoru malayalam lyrics

  ഗാനം : പൂമുഖത്തൊരു ചിത്രം : വസന്തമാളിക രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ പൂമുഖത്തൊരു പൊന്നിൻ വിളക്ക്  പഞ്ചമിയുടെ പുഞ്ചിരി …

Read more

മനസ്സിനുള്ളിൽ manassinullil malayalam lyrics

  ഗാനം : മനസ്സിനുള്ളിൽ ചിത്രം : വസന്തമാളിക രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,കെ എസ് ചിത്ര മനസ്സിനുള്ളിൽ മയങ്ങി നിൽക്കും …

Read more

”
GO