വിജനതീരമേ vijanatheerame malayalam lyrics

  ഗാനം : വിജനതീരമേ. ചിത്രം : തീവണ്ടി   രചന : മനു മൻജിത്  ആലാപനം : നിവി വിശ്വലാൽ  വിജനതീരമേ….നിന്നിലലിയും ഏകാന്ത ഭാവനയിൽ ഒരു സഞ്ചാരിയായ്,സ്വപ്നസഞ്ചാരി …

Read more

”
GO