തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ Thelinjee Vaanaake Song lyrics

Kilometers and Kilometers is an  Malayalam-language comedy-dramaroad film directed by Jeo Baby. The film is jointly produced by Tovino Thomas, Ramshi Ahamed, Anto Joseph and Sinu Sidharth, under the banner of Anto Joseph Film Company and Ramshi Ahamed Productions. The film starring Tovino ThomasJoju George, India Jarvis, Sidhartha Siva and Basil Joseph, is a road film that follows the story of an American lady (played by India Jarvis) who sets out on a journey with a man from Kottayam (played by Tovino Thomas).

ആവോജി ആവോ സെയ്യ

ദർദി ഖുജേ ബുലാത്തി ഹേ (2)

രങ്കോ കിജാ ദർമി ഹേ

അബ്ജയോ കി ഹരിയാലി ഹേ (2)

തുന സബ്ജെ സെയ്യർ

ദിൽകോ യെ ബർജാതീ ഹേ (2)

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

പറന്നെ പാതിരാവിൻ

വനിലോളം വാ ..

ഹസ്തേ തെന്നേ സയ്യാതെ

ഹസ്തേ തെന്നേ ദേശ് ബുലായെ

ഹസ്തേ തെന്നേ സയ്യാതെ

ഹസ്തേ ഹസ്തേ  ഓ ഓ

ഹസ്തേ തെന്നേ സയ്യാതെ

ഹസ്തേ തെന്നേ ദേശ് ബുലായെ

ഹസ്തേ തെന്നേ സയ്യാതെ

ഹസ്തേ ഹസ്തേ   ഓ ഓ

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

പറന്നെ പാതിരാവിൻ

വനിലോളം വാ ..

ohh boy song song on your book

all night bang in on the radio

ohh boy song song on your book

ohh boy song song on your book

all night bang in on the radio

ohh boy song song on your book

ആവോജി ആവോ ജി..

അകമേ കനൽ കാലമേ

തണുവായി  ഉതിരുന്നുവോ

Take that train travel like a rail

അകാലമിവിടെ മാഞ്ഞു പതിയെ

Take that train travel like a rail

എനിവഴികളിലൊരം ചേരാൻ വാ വാ

ആവോജി ആവോ സെയ്യ

ദർദി ഖുജേ ബുലാത്തി ഹേ

രങ്കോ കിജാ ദർമി ഹേ

അബ്ജയോ കി ഹരിയാലി ഹേ

തുന സബ്ജെ സെയ്യർ

ദിൽകോ യെ ബർജാതീ ഹേ

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

തെളിഞ്ഞേ വാനാകെ

നിറഞ്ഞേ  ഞാനാകെ

പറന്നെ പാതിരാവിൻ

വനിലോളം വാ ..

Leave a Comment

”
GO