ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ chandhanamani sandhyakalude malayalam lyrics

 

ഗാനം : ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ

ചിത്രം : പ്രജ

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ 

Read about #BEST ONLINE COURSES,#ONLINE COLLEGES


ശാന്താകാരം സരസിജനയനം വന്ദേഹം ചിന്മയ രൂപം…..


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം ,ദ്രുതതാളം..


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം ,ദ്രുതതാളം..

തരളമധുര മുരളിയുണരു പ്രണയഭരിത കവിതയുണരു

മനസ്സു നിറയെ മധുര ഹരിതമദമഹോത്സവം

വരവീണകൾ മൃദുപാണികൾ മദമൊടു തിരുവടി തൊഴുതെടു

ശ്രുതി ചേരണമലിവോടതിലനുപദമനുപദമഴകായ്

മതിമുഖി മമസഖി മയിൽ നടയിവളുടെ നടനം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം,ദ്രുതതാളം……..

ദ്രുതതാളം ദ്രുതതാളം ദ്രുതതാ….ളം


വെൺപുലരികൾ പൊൻ കസവിടുമിന്ദ്രനീലമേഘമെന്റെ

ദൂതു പോയ ഹംസമായി 

മഞ്ഞുരുകിയ മൺചിമിഴിലെ മന്ദഹാസ ദീപ്തിയോടെ

നീയെനിക്കു തും‌രിയായീ

മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ച്ഛിലും ച്ഛിലും

മരതകമഴ മൊഴി തിരയുകയായ്( 2 )

ഇനി നിലവിലെ ജലഗലികളിരുണരുമരിയ പ്രണയ കലികൾ

തിര നുരയിടുമൊരു കടലിലെഗസലിലലിയുമലസമായ്….(2 )

ആ ആ ആയ്……ആ ആ 
വിജനവനിയിൽ വിരഹലിപിയിൽ ശിശിരശലഭമെഴുതിയനിറ 

ചന്ദനമണി… ഹാ ചന്ദനമണി , മൃദു,

ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം,ദ്രുതതാ…ളം……..
പൊൻ യമുനയിലെൻ പ്രിയമൊഴി വെണ്ണിലാവിൽ വീണലിഞ്ഞ

പൂർണ്ണചന്ദ്രബിംബമായീ

ശ്രാവണമണി മേടകളിൽ പ്രാവുകൾ പറന്ന രാവിൽ

പൂവണിഞ്ഞ പുണ്യമായീ

ശ്രുതിഭരമദ സുഖലഹരികളിൽ ദിനം ദിനം 

മുഖരിതമിരു  കുനു കൊലുസ്സുകളിൽ (2 )
ഇമയെഴുതിയ മിഴിമുകുളമിതരുണകിരണമണിയുമതിലെ

ഹിമകണമണിയണിവിരലിലെ മലയസലിയമലിയവേ ,

ഇമയെഴുതിയ മിഴിമുകുളമിതരുണകിരണമണിയുമതിലെ

ഹിമകണമണിയണിവിരലിലെ മലയസലിലമലിയുമാർദ്രമായ്..

ആ ആ ആ ….

മനസ്സിനിതളിലുണരുമരിയ ശിശിരശലഭമെഴുതിയനിറ
ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം ,ദ്രുതതാ…ളം..

ആ ആ ആ ….ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം ,ദ്രുതതാ…ളം..തരളമധുര മുരളിയുണരു പ്രണയഭരിത കവിതയുണരു

മനസ്സു നിറയെ മധുര ഹരിതമദമഹോത്സവം

വരവീണകൾ മൃദുപാണികൾ മദമൊടു തിരുവടി തൊഴുതെടു

ശ്രുതി ചേരണമലിവോടതിലനുപദമനുപദമഴകായ്

മതിമുഖി മമസഖി മയിൽ നടയിവളുടെ നടനംഹാ…ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക

രംഗവേദി മംഗളാരവം ,ദ്രുതതാളം ദ്രുതതാളം ദ്രുതതാ…ളം

Leave a Comment

”
GO