ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ chinna chinna paavai malayalam lyrics

 ഗാനം :ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ

ചിത്രം : പ്രേമം 

രചന : പ്രദീപ്‌ പാലാർ

ആലാപനം :രഞ്ജിത്ത് ഗോവിന്ദ്,ആലാപ് രാജു

ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പേസി

തുള്ളിച്ചെല്ലും എൻ അഴകേ 

ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പേസി

തുള്ളിച്ചെല്ലും എൻ അഴകേ 

അവൾ കണ്ണങ്കൾ ,കൺ ഇമൈകൾ

സിരിപ്പും കലന്തു തന്ത ബോധയെന്ന

ഒരായിരം മിന്നൽകൾ എൻ മീത് പായ്ന്ത് വന്തതെന്ന 

ഓ ഏതോ കാതൽ  എന്നെ സെയ്‌യും പൊഴുതേ

മെയ്യും പൊയ്യും റണ്ടും ഒൻട്രായ് പടുതേ

നെഞ്ചുക്കുള്ളേ പുതു രാഗം പോലെ 

എണ്ട്രേണ്ട്രും ഉന്നൈ കാതൽ സെയ്യ വാ  ഹ ഹ ഹ 

ആഹാ ആഹാ ആഹാ 

ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പേസി

തുള്ളിച്ചെല്ലും എൻ അഴകേ 

ചിന്ന ചിന്ന പാവൈ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പേസി

തുള്ളിച്ചെല്ലും എൻ അഴകേ 

Leave a Comment

”
GO