കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ kaarmukil varnnante chundil malayalam lyrics

 

ഗാനം : കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ 

ചിത്രം : നന്ദനം 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര 

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളില്‍

വീണുറങ്ങുന്നൊരു ശ്രീരാഗമേ നിന്നെ

പുല്‍കിയുണര്‍ത്താന്‍ മറന്നു കണ്ണന്‍ …

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

ഞാനെന്‍ മിഴിനാളമണയാതെരിച്ചും

നീറും നെഞ്ചകം അകിലായ് പുകച്ചും..

ഞാനെന്‍ മിഴിനാളമണയാതെരിച്ചും

നീറും നെഞ്ചകം അകിലായ് പുകച്ചും..

വാടും കരള്‍ത്തടം കണ്ണീരാല്‍ നനച്ചും

നിന്നെ തേടി നടന്നു തളര്‍ന്നു കൃഷ്ണാ,നീയെന്‍ 

നൊമ്പരമറിയുമോ ശ്യാമവര്‍ണ്ണാ

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളില്‍

വീണുറങ്ങുന്നൊരു ശ്രീരാഗമേ നിന്നെ

പുല്‍കിയുണര്‍ത്താന്‍ മറന്നു കണ്ണന്‍ …

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

നിന്റെ നന്ദന വൃന്ദാവനത്തില്‍..

പൂക്കും പാരിജാതത്തിന്റെ കൊമ്പില്‍..

നിന്റെ നന്ദന വൃന്ദാവനത്തില്‍..

പൂക്കും പാരിജാതത്തിന്റെ കൊമ്പില്‍..

വരുംജന്മത്തിലെങ്കിലും ശൗരേ..

ഒരു പൂവായ് വിരിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍

നിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ വീണടിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍..

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളില്‍

വീണുറങ്ങുന്നൊരു ശ്രീരാഗമേ നിന്നെ

പുല്‍കിയുണര്‍ത്താന്‍ മറന്നു കണ്ണന്‍ …

കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

കൃഷ്ണാ… …………….

കൃഷ്ണാ………………..

കൃഷ്ണാ………………

കൃഷ്ണാ……………….

കൃഷ്ണാ………

കാര്‍മുകില്‍ വര്‍ണ്ണന്റെ ചുണ്ടില്‍

ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളില്‍…

Leave a Comment

”
GO