കടലോളം വാത്സല്യം kadalolam valsalyam malayalam lyrics

 

ഗാനം : കടലോളം വാത്സല്യം 

ചിത്രം : മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം 

രചന : അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

ആലാപനം : മഞ്ജരി 

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ..

വെയിൽ വഴിയിൽ, കുട നിഴലിൻ തണലാകും… എന്നച്ഛൻ

അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ

ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്

ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ

ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്…

വാലിട്ടെഴുതുമ്പോൾ നോക്കുവാ..നുള്ളൊരു

വാൽക്കണ്ണാടി എൻ ,അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ

വാലിട്ടെഴുതുമ്പോൾ നോക്കുവാ..നുള്ളൊരു

വാൽക്കണ്ണാടി എൻ ,അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ

കാണിപൊന്നിൻ കമ്മലണിഞ്ഞു

കുന്നിമണി മാലയണിഞ്ഞു

കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കുറുമ്പുമ്പോൾ

പുഞ്ചിരി പാലു കുറുക്കൊന്നോരോർമ്മ,,

എന്നച്ഛൻ…

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ

വെയിൽ വഴിയിൽ കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ

വർഷ വസന്തങ്ങൾ വന്നു പോ..യീടവേ

എൻ നിനവറിയുന്നു ,അച്ഛന്റെ മാനസം 

വർഷ വസന്തങ്ങൾ വന്നു പോ..യീടവേ

എൻ നിനവറിയുന്നു, അച്ഛന്റെ മാനസം 

വാന വില്ലിൻ ചാരുത മെയ്യിൽ

മേഘ ഗീതം പാടുന്ന ചുണ്ടിൽ

കാലം മെല്ലെ ,തഴുകുമ്പോൾ

ദൂരെ നിന്നോമനിക്കുന്നൊരോർമ്മ,

എന്നച്ഛൻ…

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ

വെയിൽ വഴിയിൽ ,കുട നിഴലിൻ തണലാകും എന്നച്ഛൻ

അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ

ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്

ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാടുമ്പോൾ

ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്

Leave a Comment

”
GO