കഥയിലെ രാജകുമാരിയും kadhayile rajakumariyum malayalam lyrics

 ഗാനം : കഥയിലെ രാജകുമാരിയും 

ചിത്രം : കല്യാണരാമൻ 

രചന : കൈതപ്രം 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

യാദേവി സർവ ഭൂദേഷു പ്രേമരൂപേണ സംസ്ഥിതാ

നമസ്‌തസൈ നമസ്‌തസൈ നമസ്‌തസൈ നമോ നമഹ

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ

കരളിലെ മോഹം തളിരണിയാനായ്…..

അവരിരു പേരും തപം ചെയ്തു ഈ അമ്പലക്കല്പടവിൽ 

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ…ഓ …ഹോ 

ശ്രീലകം വാഴുന്ന ദേവി പ്രാണമന്ത്രമുണർത്തുന്ന ദേവി 

തപസ്സിരിക്കും സ്നേഹമനസ്സുകൾക്കാശ്വാസമേകി…..

ഒഴുകുന്ന ദീപങ്ങൾ തൊഴു കൈനാളങ്ങൾ 

അത് കണ്ട്‌ കൈനീട്ടി തിരുവരമേകാനായ്

അനുരാഗരാവിലലങ്കരിച്ചൊരു പൂന്തോണിയെത്തി…

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ..ഓ ഓ 

ആവണിതാലങ്ങൾ ഏന്തി , രാഗതാളം തുടിക്കുന്ന രാവിൽ 

രാജകുമാരിക്കും ഗോപകുമാരനും  മാംഗല്യംമായി 

പന്തലിട്ടു പൊൻമേഘം കണ്ണെഴുതി കാർമേഘം 

പൊട്ട് തൊട്ട് പൂത്താരം.. മിന്നു കെട്ടി മിന്നാരം 

അന്ന് ആയിരത്തിരി മാല ചാർത്തിയ കല്യാണമായി 

ഗോപകുമാരനും 

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നാവാൻ പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിൽ അവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ

കരളിലെ മോഹം തളിരണിയാനായ്…..

അവരിരു പേരും തപം ചെയ്തു ഈ അമ്പലക്കല്പടവിൽ 

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനും ഒന്നായി, വരമായി പൊന്നോളങ്ങളിൽ ആയിരമായിരം ദീപങ്ങൾ ഓ ഓ …ഓ ഓ 

Leave a Comment

”
GO