എന്ന തവം സെയ്തനൈ enna thavam seithane malayalam lyrics

 

ഗാനം :എന്ന തവം സെയ്തനൈ

ചിത്രം : തിളക്കം 

രചന : പാപനാശം ശിവൻ

ആലാപനം : ചിന്മയി 

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എങ്കും നിറൈ‍  പരബ്രഹ്മം  അമ്മാ എന്റ്രഴൈക്ക  

എങ്കും നിറൈ‍  പരബ്രഹ്മം അമ്മാ  എന്റ്രഴൈക്ക  

എങ്കും നിറൈ‍  പരബ്രഹ്മം അമ്മാ   എന്റ്രഴൈക്ക   

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

ഈരേഴു ഭുവനങ്കള്‍ പടൈത്തവനേ……

ഈരേഴു ഭുവനങ്കള്‍ പടൈത്തവനേ

ഈരേഴു ഭുവനങ്കള്‍ പടൈത്തവനേ

കൈയില്‍ ഏന്തി ശീരാട്ടി പാലൂട്ടി താലാട്ട  നീ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ

ബ്രഹ്മനും ഇന്ദ്രനും മനതില്‍ പൊറാമൈ കൊള്ള

ബ്രഹ്മനും ഇന്ദ്രനും മനതില്‍ പൊറാമൈ കൊള്ള

ബ്രഹ്മനും ഇന്ദ്രനും മനതില്‍ പൊറാമൈ കൊള്ള

ഉരലില്‍ കെട്ടി വായ്‌ പൊത്തി കെഞ്ചവൈത്തായ് കണ്ണനൈ

ഉരലില്‍  കെട്ടി വായ്‌ പൊത്തി കെഞ്ചവൈത്തായ് കണ്ണനൈ

ഉരലില്‍ കെട്ടി വായ്‌ പൊത്തി കെഞ്ചവൈത്തായ്  തായേ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എന്ന തവം സെയ്തനൈ

സനകാതിയര്‍ തവ യോഗം സെയ്ത്

സനകാതിയര്‍ തവ യോഗം സെയ്ത്

വരുന്തി സനകാതിയര്‍ തവ യോഗം സെയ്ത്

വരുന്തി സാധിത്തതൈ പുനിത മാതേ എളിതില്‍ പെര 

എന്ന തവം സെയ്തനൈ യശോദാ

എങ്കും നിറൈ‍  പരബ്രഹ്മം  അമ്മാ എന്റ്രഴൈക്ക  

എങ്കും നിറൈ‍  പരബ്രഹ്മം അമ്മാ  എന്റ്രഴൈക്ക  

എന്ന തവം സെയ്തനൈ……………………………………

Leave a Comment

”
GO