മാന്യമഹാജനങ്ങളെ manyamaha janangale malayalam lyrics

 

ഗാനം :മാന്യമഹാജനങ്ങളെ

ചിത്രം : മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് 

രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,സച്ചിൻ വാര്യർ,രാജേഷ് മേനോൻ

തന്താനനേനീ നേനി തന്തനാന നേ………..

തന്താനനേനീ നേനി തന്തനാന നേ………..

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ  മാന്യതാ മൂടുപടം മാറ്റണേ

യൗവനകാലമതി മധുരമേ

ഉന്മാദലഹരിയിലാറാടണേ

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ  മാന്യതാ മൂടുപടം മാറ്റണേ

യൗവനകാലമതി മധുരമേ

ഉന്മാദലഹരിയിലാറാടണേ

ഹോ ഈരേഴു പതിനാലു ലോകത്തും  നമുക്കിന്നു 

വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കണം ഓ ഏ ഓ 

മാനത്തെ താരകങ്ങൾ മാനിച്ചു തല താഴ്ത്തും

മലർവാടി കൂട്ടം നാം

തന്താനനേനീ നേനി തന്തനാന നേ………..

തന്താനനേനീ നേനി തന്തനാന നേ………..

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ  മാന്യതാ മൂടുപടം മാറ്റണേ

യൗവനകാലമതി മധുരമേ

ഉന്മാദലഹരിയിലാറാടണേ

പോയകാല ചരിമെല്ലാം  മറന്നു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ

ഉപദേശങ്ങൾ ചൊരിയേണ്ട വേണ്ടാ

ഉപരിപഠനവും ഉപജീവന മാർഗ്ഗവും ഈ അസുലഭ

ഞൊടിയിതിൽ വേണ്ട വേണ്ട

വേണോ പരമാനന്ദം വേണോ നല്ല സംഗീതം

വേണോ പുതിയ മേടുകൾ

അണിയേണം പുതുതീരങ്ങൾ

തന്താനനേനീ നേനി തന്തനാന നേ………..

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ  മാന്യതാ മൂടുപടം മാറ്റണേ

യൗവനകാലമതി മധുരമേ

ഉന്മാദലഹരിയിൽ ആറാടണേ

ഹേ ഹുദാ രഹേങ്കി  യെ ദോസ്തി സധാ

ഹേ ഹുദാ രഹേങ്കി  യെ ദോസ്തി സധാ

ആദർശവാദങ്ങളെല്ലാം ഈ ജീവിത ഭാരത്തിനു

ഭാരം കൂട്ടുമിനിയതു വേണ്ട

പുസ്തകത്താളുകളിലെ ലിഖിത നിയമങ്ങളെ

വാരിപ്പുണർന്നിനിയുറങ്ങേണ്ട

വേണം പരമാനന്ദം

വേണം നല്ല സംഗീതം

വേണം പുതിയ മേടുകൾ

അണയണം പുതിയ തീരങ്ങൾ………..

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ  മാന്യതാ മൂടുപടം മാറ്റണേ

യൗവനകാലമതി മധുരമേ

ഉന്മാദലഹരിയിലാറാടണേ

ഈരേഴു പതിനാലു ലോകത്തും  നമുക്കിന്നു 

വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കണം ഓ ഏ ഓ 

മാനത്തെ താരകങ്ങൾ മാനിച്ചു തല താഴ്ത്തും

മലർവാടി കൂട്ടം നാം…………

മാന്യമഹാജനങ്ങളേ…….

Leave a Comment

”
GO