കഥ പോലൊരു kadha poloru malayalam lyrics

 

ഗാനം :കഥ പോലൊരു

ചിത്രം : ബെസ്ററ് ആക്ടർ 

ആലാപനം : വിശ്വജിത്ത്

കഥ പോലൊരു കനവിനെ എഴുതുന്നൂ  

കടലോളവുമാശകൾ തന്നാരോ……….

കളിയാമൊരു ജീവിത നടനത്തിൻ……………

വഴിയേതോ നിഴലായ് അകലുന്നൂ…………

വേഷമാടിയോ വ്യാമോഹം നെഞ്ചിൽ…….

വേദി തേടിയീ ഭൂവിൽ….

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ…………

ഓ… അണിയറ മുറിയിലെ രാവിൽ, നീ

മറവിയിൽ മാഞ്ഞോ നിഴലുകൾ ചമയമണിഞ്ഞോ

കിനാവിന്റെ ചന്തങ്ങൾ കണ്ണാടി ,നോക്കുന്ന നേരം

ദൂരെ വാനിൽ മായും നക്ഷത്രമേ വെട്ടമേകാമോ…..

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ 

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ 

പകലുകൾ തിരികെ  വരാതെ പോയ് മറയുകയാണോ

മിഴികളുമിരുളുകയാണോ ,മനം പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈതൊട്ട് നേരാക്കും

മായാജാലക്കാരൻ ദൂരെയാകാശത്താരം പോൽ ആരാരോ……….

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ 

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ 

കഥ പോലൊരു കനവിനെ എഴുതുന്നൂ……….

കടലോളവുമാശകൾ തന്നാരോ

കളിയാമൊരു ജീവിത നടനത്തിൻ……… 

വഴിയേതോ നിഴലായ് അകലുന്നു………

വേഷമാടിയോ വ്യാമോഹം നെഞ്ചിൽ…

വേദി തേടിയീ ഭൂവിൽ………….

തിരശ്ശീലകൾ നീർത്തി ഈ മിഴികളിൽ നടനമൊരലകടലായ് വരുമോ

തിരയുത്സവമായി ഈ മുഖമിനിയലയിടുമോ

Leave a Comment

”
GO