കറുപ്പാന കണ്ണഴകീ karuppaana kannazhaki malayalam lyrics

 ഗാനം :കറുപ്പാന കണ്ണഴകീ

ചിത്രം : ആടുപുലിയാട്ടം  

രചന : മോഹൻ രാജൻ

ആലാപനം : മംമ്ത മോഹൻ‌ദാസ് ,രതീഷ് വേഗ

കൊണ്ടവാനിന്‍ ഉയിർ‌കാക്ക

തന്നുയിരൈ വിട്ടവളേ………..

ആവിയാകകോട്ടൈ മുന്നേ

എതിരികളൈ കൊണ്ട്രവളേ…

തൻ‌മാനം അതൈക്കൊണ്ട്

പെണ്‍മാനം കാത്തവളേ………….

കുലപ്പെണ്ണായ് പിറന്ത്

എങ്കള്‍ കുലൈദൈവമാ….നവളേ….

ഹേ കറുപ്പാന കണ്ണഴകീ

കലൈയാന പെണ്ണഴകീ

കനല്‍ വീസും കാട്ടഴകീ

ഇമയാളും സെമ്പകമേ

അരൈവട്ട പൊട്ടഴകീ…

അലങ്കാര പട്ടഴകീ

അണൈയാക പേരഴകീ

ഉലകാളും സെമ്പകമേ

കനവന്‍ അവനുയിരൈ കാക്ക..

അടടാ ഉന്‍ ഉയിരൈ തന്തായ്

ഉനിവായ് നീ തുനിവായി നിന്‍ട്രായ പോരാളി

നീ.. ഇരുന്താലും ഇരുക്കിന്‍ട്രായ്

മണ്ണോടു് വിണ്ണോടു് നെഞ്ചോടു് അന്‍പോടു

ഡമ്പ ഡമ്പ ഡഡമ്പ ഡമ്പ ഡമ്പ ഡമ്പമ്പാ

ഡമ്പ ഡമ്പ ഡഡമ്പ ഡമ്പ ഡമ്പ ഡമ്പമ്പാ

ഹേ കറുപ്പാന കണ്ണഴകീ

കലൈയാന പെണ്ണഴകീ

കനല്‍ വീസും കാട്ടഴകീ

ഇമയാളും സെമ്പകമേ

മാനത്തു മുമ്മാരി

മണ്ണുക്കു തന്‍തായ് നീയമ്മ

അതുണാലെ നീയും മാനൈ മാരിയമ്മാ

വല്ലാല കണ്ടാനേ എരുതായെ തീയാക

അങ്കത്തില്‍ ഉരുവാന അങ്കാലമ്മാ

ഉരുവാലീ ഭഗവതിയേ…

ജഗദംബ ഭദ്രകാളി നീതാനമ്മ

ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പ ഡമ്പമ്പാ

ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പ ഡമ്പമ്പാ

എന്നോട വീരത്തെയ്

കൊണ്ടാട വെയ്ത്തായ നീയമ്മാ

പെണ്ണുക്കു പെരുംപേര് പാരമ്മ

എമ്മോട് എപ്പോതും നീ വാഴും തായാക

ഉള്ളക്കുള്‍ എരിക്കിന്‍ണ്ട്രോം  കാപ്പാട്രമ്മാ..

അമ്മമ്മാ അങ്കമ്മാ

മുതലെന്ന മുടിവെന്ന നീ സൊല്ലമ്മാ

ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പഡമ്പമ്പാ

ഹേ ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പഡമ്പമ്പാ

ഹേ കറുപ്പാന കണ്ണഴകീ

കലൈയാന പെണ്ണഴകീ

കനല്‍ വീസും കാട്ടഴകീ

ഇമയാളും സെമ്പകമേ

അരൈവട്ട പൊട്ടഴകീ…

അലങ്കാര പട്ടഴകീ

അണൈയാക പേരഴകീ

ഉലകാളും സെമ്പകമേ

കനവന്‍ അവനുയിരൈ കാക്ക..

അടടാ ഉന്‍ ഉയിരൈ തന്തായ്

ഉനിവായ് നീ തുനിവായി നിന്‍ട്രായ പോരാളി

നീ.. ഇരുന്താലും ഇരുക്കിന്‍ട്രായ്

മണ്ണോടു് വിണ്ണോടു് നെഞ്ചോടു അന്‍പോടു

ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പഡമ്പമ്പാ

ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പഡമ്പമ്പാ

ഹേ ഡമ്പഡമ്പ ഡഡമ്പഡമ്പ…ഡമ്പഡമ്പമ്പാ

Leave a Comment

”
GO