കൊക്കിക്കുറുകിയും kokkikurukiyum malayalam lyrics

 

ഗാനം : കൊക്കിക്കുറുകിയും

ചിത്രം : ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ 

കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു കൂകിയും

വെയിൽ കായും വെട്ടുക്കിളി 

റ്ററ്റ റ്റാരറ്ററ്റ റ്ററ്ററ്ററ്റ റ്റാരറ്റ 

റ്ററ്റ റ്റാര റ്റാരറ്റാ 

കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു കൂകിയും

വെയിൽ കായും വെട്ടുക്കിളി 

കാടോരം

കൊത്തിപ്പെറുക്കിയും കുറുവാലിട്ടാട്ടിയും

പടകൂട്ടിപ്പായാനെന്തേ

കുഞ്ഞാറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുരുവിക്കുരുന്നുകൾ

നിന്നെയൊരാളെയും പേടിച്ചു നിൽപ്പാണെ

കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു കൂകിയും

വെയിൽ കായും വെട്ടുക്കിളി 

കാടോരം

കൊത്തിപ്പെറുക്കിയും കുറുവാലിട്ടാട്ടിയും

പടകൂട്ടിപ്പായാനെന്തേ

മഴ പൊഴിയണ മലനിരയുടെ നെറുകയിലൊരു കൂട്ടിൽ

മനസ്സു നിറയെ വിരിയുമരിയ കനവുകളുടെ പാട്ടിൽ

മഴ പൊഴിയണ മലനിരയുടെ നെറുകയിലൊരു കൂട്ടിൽ

മനസ്സു നിറയെ വിരിയുമരിയ കനവുകളുടെ പാട്ടിൽ

മിന്നാരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂത്താടും നേരം

മറ്റാരും കാണാതെ മിന്നലായ് വന്നു

മിന്നാരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂത്താടും നേരം

മറ്റാരും കാണാതെ മിന്നലായ് വന്നു

ചെല്ലക്കിനാക്കൾ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞാൽ ,

മിന്നാമിനുങ്ങികൾ മെല്ലെ വിതുമ്പില്ലേ    

കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു കൂകിയും

വെയിൽ കായും വെട്ടുക്കിളി 

കാടോരം

കൊത്തിപ്പെറുക്കിയും കുറുവാലിട്ടാട്ടിയും

പടകൂട്ടിപ്പായാനെന്തേ

അലനുരയുമൊരരുവിയിലൊരു ചെറുമണിമരനിഴലിൽ

വെയിൽ വിരിച്ച കസവു തുന്നുമരിയ ചിത്രശലഭം

അലനുരയുമൊരരുവിയിലൊരു ചെറുമണിമരനിഴലിൽ

വെയിൽ വിരിച്ച കസവു തുന്നുമരിയ ചിത്രശലഭം

മാമുണ്ണാൻ തേടുമ്പോളോടിപ്പാഞ്ഞെത്തും

വാവാവോ  പാടുമ്പോൾ ചാഞ്ഞുറങ്ങും 

മാമുണ്ണാൻ തേടുമ്പോളോടിപ്പാഞ്ഞെത്തും

വാവാവോ  പാടുമ്പോൾ ചാഞ്ഞുറങ്ങും 

മാറോടു ചേർത്തൊന്നു കൊഞ്ചിച്ചൂടെ

എല്ലാരും നിന്നുടെയുല്ലാസത്തെല്ലല്ലേ 

കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു കൂകിയും

വെയിൽ കായും വെട്ടുക്കിളി 

കാടോരം

കൊത്തിപ്പെറുക്കിയും കുറുവാലിട്ടാട്ടിയും

പടകൂട്ടിപ്പായാനെന്തേ

കുഞ്ഞാറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുരുവിക്കുരുന്നുകൾ

നിന്നെയൊരാളെയും പേടിച്ചു നിൽപ്പാണെ

റ്ററ്റ റ്റാരറ്ററ്റ റ്ററ്ററ്ററ്റ റ്റാരറ്റ 

റ്ററ്റ റ്റാര റ്റാരറ്റാ 

കാടോരം 

റ്ററ്റ റ്റാരറ്ററ്റ റ്ററ്ററ്ററ്റ റ്റാരറ്റ 

റ്ററ്റ റ്റാര റ്റാരറ്റാ 

Leave a Comment

”
GO