വാലിട്ടെഴുതിയ vaalittezhuthiya malayalam lyrics

 ഗാനം : വാലിട്ടെഴുതിയ 

ചിത്രം : ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ നക്ഷത്രമുത്തല്ലേ

അമ്പിളി രാകി മിനുക്കിയെടുത്തൊരു തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ

വാനത്തുദിച്ചൊരു പൂത്താരം

രാസനിലാ തൂവാല

ആശ തൻ ചക്രവാള സീമയിൽ നിന്നും

നീയെൻ കിളിക്കൂട്ടിലെത്തിയ രാക്കിളിക്കൊഞ്ചൽ

വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ നക്ഷത്രമുത്തല്ലേ

അമ്പിളി രാകി മിനുക്കിയെടുത്തൊരു തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ…

നിനക്കായ് നട തുറന്നു കനകപൗർണ്ണമി..

നീലാമ്പൽ ചുണ്ടിലുറഞ്ഞു നറുതേൻ തുള്ളി..

നിനക്കായ് നട തുറന്നു കനകപൗർണ്ണമി..

നീലാമ്പൽ ചുണ്ടിലുറഞ്ഞു നറുതേൻ തുള്ളി..

പാവാടത്തുമ്പു ഞൊറിഞ്ഞു, തെന്നൽ കൈകൾ

വഴിയിൽ നിഴലിതളിൽ നീരാളം..

ഉറങ്ങാൻ വിരിയൊരുക്കാൻ അരയന്ന തൂവൽ

വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ നക്ഷത്രമുത്തല്ലേ

അമ്പിളി രാകി മിനുക്കിയെടുത്തൊരു തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ…

ഉം……………..ഉം…………………

പരിണയ കഥയൊരു നാൾ കതിരണിയുമ്പോൾ

കളിയും ചിരിയഴകും നടയിറങ്ങുമ്പോൾ

പരിണയ കഥയൊരു നാൾ കതിരണിയുമ്പോൾ

കളിയും ചിരിയഴകും നടയിറങ്ങുമ്പോൾ

കണ്ണേ  നിൻ കണ്ണീരെൻ കരളിൽ കൊള്ളും

കദനം തൂമിന്നൽ കനലാകും

എന്നും നീ പോവരുതെന്നെൻ ഹൃദയം തേങ്ങും

വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ നക്ഷത്രമുത്തല്ലേ

അമ്പിളി രാകി മിനുക്കിയെടുത്തൊരു തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ

വാനത്തുദിച്ചൊരു പൂത്താരം

രാസനിലാ തൂവാല

ആശ തൻ ചക്രവാള സീമയിൽ നിന്നും

നീയെൻ കിളിക്കൂട്ടിലെത്തിയ രാക്കിളിക്കൊഞ്ചൽ

വാലിട്ടെഴുതിയ കാർത്തികരാവിന്റെ നക്ഷത്രമുത്തല്ലേ

അമ്പിളി രാകി മിനുക്കിയെടുത്തൊരു തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ…

Leave a Comment

”
GO