വാനം പോലെ vaanam pole malayalam lyrics

 

ഗാനം : വാനം പോലെ

ചിത്രം : ദോസ്ത് 

രചന :എസ് രമേശൻ നായർ

ആലാപനം :എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം ,ബിജു നാരായണൻ

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം

ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം

മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം

സ്നേഹം പോലെ സ്നേഹം മാത്രം

കാറ്റും കടലും സ്നേഹിക്കുന്നു

മണ്ണും വിണ്ണും സ്നേഹിക്കുന്നു

മനസ്സും മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്നു………..ഹോയ് 

ദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ ദോസ്ത്

ദോദോദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ………സ്ത്

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം

ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം

മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം

സ്നേഹം പോലെ സ്നേഹം മാത്രം

കാറ്റും കടലും സ്നേഹിക്കുന്നു

മണ്ണും വിണ്ണും സ്നേഹിക്കുന്നു

മനസ്സും മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്നു………..

ദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ ദോസ്ത്

ദോദോദോ ദോസ്ത് 

ദോദോദോ ദോസ്ത്

ഓടത്തണ്ടിൽ കാറ്റൂതുമ്പോൾ ഓരോ പാട്ടില്ലേ

ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ താലോലിക്കാൻ കണ്ണീർമുത്തില്ലേ…..

ഓടത്തണ്ടിൽ കാറ്റൂതുമ്പോൾ ഓരോ പാട്ടില്ലേ…….

ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ താലോലിക്കാൻ കണ്ണീർമുത്തില്ലേ…..

അകലെയാകാശ വൃന്ദാവനം അവിടെ സ്നേഹോദയം………

മധുരമീയാത്മ ബന്ധങ്ങളിൽ…. അമൃത ചന്ദ്രോദയം…..ആഹാ

ആ കണ്ണീരില്ല ഹോയ് നൊമ്പരമില്ല…

കൈയ്യുംമെയ്യും ചേരും നേരം

കാറ്റുംമഴയും മഞ്ഞും വേറല്ലാ……..

ദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ ദോസ്ത്

ദോ ദോ ദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോസ്ത്

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം വാനം മാത്രം

ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം മേഘം മാത്രം

മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം മോഹം മാത്രം

സ്നേഹം പോലെ  സ്നേഹം മാത്രം സ്നേഹം മാത്രം

സ്നേഹം പെയ്യും മാനത്തില്ലേ മായാമഴവില്ല്

സ്നേഹം കൊണ്ടീ ലോകം വെല്ലാമെന്നു പഴംചൊല്ല്

സ്നേഹം പെയ്യും മാനത്തില്ലേ മായാമഴവില്ല്

സ്നേഹം കൊണ്ടീ ലോകം വെല്ലാമെന്നു പഴംചൊല്ല്

ഹൃദയം കൈമാറും താരങ്ങളേ… ഉദയപുഷ്പാഞ്ജലി……

ഇനിയുമൊന്നാകും ജന്മങ്ങളേ…. പുതിയ സ്നേഹാഞ്ജലി…..

കണ്ണീരില്ല കന്മഷമില്ല

മിഴിയും മനവും ചേരുംനേരം

അവനും നീയും ഞാനും വേറല്ലാ…..

ദോ ദോസ്ത് 

ദോദോ ദോസ്ത്

ദോദോദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ………….സ്ത്

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം വാനം മാത്രം

ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം മേഘം മാത്രം

മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം മോഹം മാത്രം

സ്നേഹം പോലെ  സ്നേഹം മാത്രം സ്നേഹം മാത്രം

കാറ്റും കടലും സ്നേഹിക്കുന്നു

മണ്ണും വിണ്ണും സ്നേഹിക്കുന്നു

മനസ്സും മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്നു………..ഹോയ് 

ദോ ദോസ്ത് ദോസ്ത്  ദോസ്ത് 

ദോ ദോ ദോസ്ത് ദോസ്ത്  ദോസ്ത്  ദോസ്ത്  

ദോദോദോ ദോസ്ത് 

ദോ ദോ………സ്ത് 

Leave a Comment

”
GO