വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ vennakkallil ninne kothi malayalam lyrics

 

ഗാനം : വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ

ചിത്രം : പട്ടാളം 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം :വിധു പ്രതാപ് , എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ,രാധിക തിലക് 

ഊ………..ഊ………..ഊ

ഊ……..ഊ………..ഊ…വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

മെല്ലേ മെല്ലേ മുല്ലേ തരൂ മുന്നാഴിത്തേൻ

എല്ലാമെല്ലാം നിന്നോടൊരു ചൊല്ലായ് ചൊല്ലാം 

ഓഹോ…….. ഓഹോ…… ഓഹോ…… ഓഹോ……

വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

 ആരും കൊതിയ്ക്കണ നാടൻ കരിക്കിനെ

നാണം കുണുങ്ങണ നറുവെണ്ണക്കുടത്തിനെ

ആരാണ്ടൊരുവൻ കെണി വെച്ചു പിടിച്ചൊരു കല്യാണം…..

ഓഹോ……….. ഓഹോ………… 

ആരും കൊതിയ്ക്കണ നാടൻ കരിക്കിനെ

നാണം കുണുങ്ങണ നറുവെണ്ണക്കുടത്തിനെ

ആരാണ്ടൊരുവൻ കെണി വെച്ചു പിടിച്ചൊരു കല്യാണം…..

അമ്മാനപ്പന്തലിട്ടത് നീലാകാശം

കുരവയിടാൻ കൂടെ വന്നത് കുരുവിപ്പട്ടാളം

അമ്മാനപ്പന്തലിട്ടത് നീലാകാശം

കുരവയിടാൻ കൂടെ വന്നത് കുരുവിപ്പട്ടാളം

ഒയ് ആരാവാരപ്പൂരം കാണാൻ ആര്യൻ പാടത്താരാണാരാണോ

ഓഹോ……….ഓഹോ…….ഓഹോ……..ഓഹോ………..വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

ഒ ഹോഹോഹോ  ,ഒ ഹോഹോഹോ 

ഒ ഹോഹോഹോ  ,ഒ ഹോഹോഹോ 

ഒഒ ഒ ഒ ഒ ഒ ,ഒഒ ഒ ഒ ഒ ഒ 

ഒഒ ഒ ഒ ഒ ഒ ,ഒഒ ഒ ഒ ഒ ഒ 

തനന്നനന്ന , തനന്നനന്ന ആമ്പൽച്ചിലമ്പിലെയണിമുത്തു കൊരുക്കാൻ

ആദ്യം വന്നതൊരരയന്നത്തട്ടാൻ

കാക്കക്കറുമ്പികളണിയിച്ചു കൊടുക്കും അരഞ്ഞാണം

ഓഹോ………ഓഹോ…………….

ആമ്പൽച്ചിലമ്പിലെയണിമുത്തു കൊരുക്കാൻ

ആദ്യം വന്നതൊരരയന്നത്തട്ടാൻ

കാക്കക്കറുമ്പികളണിയിച്ചു കൊടുക്കും അരഞ്ഞാണം

കണ്ണാടിക്കമ്മലിട്ടത് മിന്നാമിന്നീ…..

മണിയറയിൽ പായ് വിരിച്ചത് മുതുമുത്തശ്ശീ……

കണ്ണാടിക്കമ്മലിട്ടത് മിന്നാമിന്നീ…..

മണിയറയിൽ പായ് വിരിച്ചത് മുതുമുത്തശ്ശീ……

ആരും ചാരാവാതിൽ ചാരി കാണാ മുത്തിൽ

മുത്തം വെയ്ക്കാലോ 

ഓഹോ…..ഓഹോ………….ഓഹോ…………ഓഹോ……..വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ,

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തീ നക്ഷത്രപ്പക്ഷീ

മെല്ലേ മെല്ലേ മുല്ലേ തരൂ മുന്നാഴിത്തേൻ

എല്ലാമെല്ലാം നിന്നോടൊരു ചൊല്ലായ് ചൊല്ലാം 

ഓഹോ…….. ഓഹോ…… ഓഹോ…… ഓഹോ……

1 thought on “വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെകൊത്തീ vennakkallil ninne kothi malayalam lyrics”

Leave a Comment

”
GO