ഹരിമുരളീരവം harimuraleeravam malayalam lyrics

 

ഗാനം : ഹരിമുരളീ രവം

ചിത്രം : ആറാം തമ്പുരാൻ   

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  

ആ………..ആ………….ആ……….ആ………

ദേ….നാ………..ആ……………

ദേ……….നാ……നാ………ആ…………..ആ……….

ആ………….

ഹരിമുരളീ രവം…

ഹരിത വൃന്ദാവനം..

പ്രണയ സുധാമയ മോഹന ഗാനം 

ഹരിമുരളീ രവം

ഹരിത വൃന്ദാവനം..

പ്രണയ സുധാമയ മോഹന ഗാനം 

ഹരിമുരളീ രവം

ഹരിമുരളീ രവം

ഹരിമുരളീ…….. രവം……

ഹരി മുരളീ…… രവം

മധുമൊഴി രാധേ നിന്നെ തേടി……………………………………………….

ആ……………ആ……….ആ………………………

ആ………ആ………..ആ………….ആ……………

ആ………..ആ……………ആ…………

മധുമൊഴി രാധേ നിന്നെ തേടി…

അലയുകയാണൊരു മാധവ ജന്മം

അറിയുകയായീ അവനീ ഹൃദയം

അരുണ സിന്ദൂരമായ് കുതിരും മൗനം

നിന്‍ സ്വര മണ്ഡപ നടയിലുണര്‍ന്നൊരു

പൊന്‍ തിരിയായവനെരിയുകയല്ലോ

നിന്‍ പ്രിയ നര്‍ത്തന വനിയിലുണര്‍ന്നൊരു

മണ്‍ തരിയായ് സ്വയമുരുകുകയല്ലോ

സരീഗ രീഗമ സാരിഗ രീഗമ ഗമധ മാപധ

മപധ പധനി മാപധ പധനി ധാനിസ നീസരി

മഗരിസ നിസരിഗസ മഗരിസ നിസരിഗസ 

മഗരിസ നിസരിഗ 

ഹരിമുരളീ രവം

ഹരിത വൃന്ദാവനം..

പ്രണയ സുധാമയ മോഹന ഗാനം 

ഹരിമുരളീ രവം

കള യമുനേ നീ കവിളില്‍ ചാര്‍ത്തും……………………

മപഗാ രി സനിധാ പധനിരി നിസപാ 

മപധനി സരിഗാ മപധനി സരിഗാമാ രി നിരീസ 

കള യമുനേ നീ കവിളില്‍ ചാര്‍ത്തും

കളഭനിലാപ്പൂ പൊഴിയുവതെന്തേ

തളിര്‍ വിരല്‍ മീട്ടും വരവല്ലകിയില്‍

തരള വിഷാദം പടരുവതെന്തേ

പാടി നടന്നൂ മറഞ്ഞൊരു വഴികളിലീറനണിഞ്ഞ

കരാഞ്ജലിയായി നിന്‍ 

പാദുക മുദ്രകള്‍ തേടി

നടപ്പൂ ഗോപ വധൂജന വല്ലഭനിന്നും

സരീഗ രീഗമ സാരിഗ രീഗമ ഗമധ മാപധ

മപധ പധനി മാപധ പധനി ധാനിസ നീസരി

മഗരിസ നിസരിഗസ മഗരിസ നിസരിഗസ 

മഗരിസ നിസരിഗ 

ഹരിമുരളീ രവം…

ഹരിത വൃന്ദാവനം..

പ്രണയ സുധാമയ മോഹന ഗാനം 

ഹരിമുരളീ രവം…

ആ………….മുരളീ…………. രവം…

ഹരിമുരളീ രവം…

ഹ രി മു ര ളീ രവം…

ഹരിമുരളീ……….. രവം…രവം…രവം…

Leave a Comment

”
GO