കാട്ടിലെ മാനിന്റെ kaattile maaninte malayalam lyrics

 

ഗാനം : കാട്ടിലെ മാനിന്റെ

ചിത്രം : വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും 

രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി

ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ…………..

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ

കോലോണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട

മേളത്തഴമ്പുള്ള ചെണ്ടാ 

കോലോണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട

മേളത്തഴമ്പുള്ള ചെണ്ടാ 

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ ചെണ്ടാ………..

താളമിടുന്നോർക്കു പൊൻ പണം കിട്ടാൻ

തല്ലു കൊള്ളുന്നൊരു ചെണ്ടാ

താളമിടുന്നോർക്കു പൊൻ പണം കിട്ടാൻ

തല്ലു കൊള്ളുന്നൊരു ചെണ്ടാ

കാവുകൾ തോറും കറങ്ങുന്ന ചെണ്ടാ 

തേവരെ പുൽകിയുണർത്തുന്ന ചെണ്ടാ 

കാവുകൾ തോറും കറങ്ങുന്ന ചെണ്ടാ

തേവരെ പുൽകിയുണർത്തുന്ന ചെണ്ടാ

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ ചെണ്ടാ….

പഞ്ചാരി പാണ്ടിയും പാടുന്ന ചെണ്ടാ

തോളത്തു തൂങ്ങുന്ന ചെണ്ടാ

പഞ്ചാരി പാണ്ടിയും പാടുന്ന ചെണ്ടാ

തോളത്തു തൂങ്ങുന്ന ചെണ്ടാ

വോട്ടു പിടിക്കാൻ അലറുന്ന ചെണ്ടാ

പട്ടണം ചുറ്റുന്ന ചെണ്ടാ

വോട്ടു പിടിക്കാൻ അലറുന്ന ചെണ്ടാ

പട്ടണം ചുറ്റുന്ന ചെണ്ടാ

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ

കോലോണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ടാ

മേളത്തഴമ്പുള്ള ചെണ്ടാ

കോലോണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ടാ

മേളത്തഴമ്പുള്ള ചെണ്ടാ

കോലോണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട

മേളത്തളമ്പുള്ള ചെണ്ട

കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കി

മാരാരു പണ്ടൊരു ചെണ്ടാ ചെണ്ടാ

Leave a Comment

”
GO