നീർപ്പളുങ്കുകൾ neerppalunkukal malayalam lyrics

 

ഗാനം : നീർപ്പളുങ്കുകൾ

ചിത്രം : ഗോഡ് ഫാദർ

രചന : ബിച്ചു തിരുമല 

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ 

നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ

അകലെയകലെ എവിടെയോ…..

നോവിൻ അല ഞൊറിഞ്ഞുവോ 

നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ

നീലമേഘമേ നിന്റെയുള്ളിലെ

നൊമ്പരങ്ങളും പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ

കണ്ണുനീർക്കണം കന്മദങ്ങളായ്

കല്ലിനുള്ളിലും ഈറനേകിയോ

തേങ്ങുമ്പോഴും തേടുന്നു നീ

വേഴാമ്പലിൻ കേഴും മനം

ഏതേതോ………… കനവിന്റെ

കനിവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ….

നോവിൻ തിര ഞൊറിഞ്ഞുവോ 

നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ

പിൻ നിലാവുമായ് മാഞ്ഞ പഞ്ചമീ

രാക്കിനാവിൽ നീ യാത്രയാകയോ

നീന്തി നീന്തി നിൻ പാൽ നയമ്പുകൾ

പാതി തേഞ്ഞതും നീ മറന്നുവോ

ശശികാന്തമായ് അലിയുന്നു നിൻ

ചിരിയുണ്ണുവാൻ കിളിമാനസം

ഓരോരോ…… കരിമേഘ നിഴലായ് മൂടുന്നുവോ

രാവിൻ മിഴി നനഞ്ഞുവോ  

നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ

നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ

 ശാന്തമാകുമോ

Leave a Comment

”
GO