ഇത് നവസുമശര ith navasumasara malayalam lyrics 


ഗാനം : ഇത് നവസുമശര

ചിത്രം : ചങ്ക്സ്  

രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ആലാപനം: ദിവ്യ എസ് മേനോൻ

ഇത് നവസുമശരവലയിത ലഹരിരതിസുഖ നദിയിലൊരനുപമ ശലഭം..

അലസമൊരുങ്ങി വരൂ….

ഉന്മാദം എന്നുള്ളിൽ തരൂ

മധുവിധു നുകരുക നീ

ഇത് നവസുമശരവലയിത ലഹരി

രതിസുഖ നദിയിലൊരനുപമ ശലഭം.

അലസമൊരുങ്ങി വരൂ

ഉന്മാദം എന്നുള്ളിൽ തരൂ

മധുവിധു നുകരുക നീ………Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *