നിൻ നേരം വന്നേ nin neram vanne malayalam lyrics

 ഗാനം : നിൻ നേരം വന്നേ 

ചിത്രം : ഖോ-ഖോ

രചന : വിനായക് ശശികുമാർ

ആലാപനം : ജാസ് റാഥോർ

നിൻ നേരം വന്നേ പുതു വേഗം വന്നേ 

ഈ ലോകം മുന്നിൽ പാടെ മാറുന്നിതാ

ഈ നാടിൻ സ്വത്തോ ഈ മണ്ണിൻ മുത്തോ 

കാതോരം ഖോ ഖോ നാദമേറുന്നിതാ………………

ഇതാ…..ണു നിൻ കഥാ……………….

ഇതാ…..ണു നിൻ കഥാ……………….

നിൻ നേരം വന്നേ പുതു വേഗം വന്നേ 

ഈ ലോകം മുന്നിൽ പാടെ മാറുന്നിതാ

ഈ നാടിൻ സ്വത്തോ ഈ മണ്ണിൻ മുത്തോ 

കാതോരം ഖോ ഖോ നാദമേറുന്നിതാ………………

ഇതാ…..ണു നിൻ കഥാ……………….

Leave a Comment

”
GO