ഈറൻമുകിൽ eeranmukil malayalam lyrics

 


ഗാനം : ഈറൻമുകിൽ

ചിത്രം : കോൾഡ് കേസ്

രചന : ശ്രീനാഥ് വി നാഥ്

ആലാപനം : കെ എസ് ഹരിശങ്കർ

ഈറൻമുകിൽ മഷിയാലെ നീ

എഴുതും മിഴിയിൽ…

തോരാത്ത നിൻ മിഴിനീരിനാൽ 

മറയും ചിരിയിൽ…

നീളേ……………..നിലാവൂർന്നുവീഴുന്ന 

തീരങ്ങളിൽ…

ആരേ…………………….

നിഴലറിയാതെ തിരയുന്നതാരേ…

കനൽവീണ വഴിയാകെ നീ 

താനേ പോകുന്നുവോ…

കടലേഴുമൊരുതോണിയിൽ 

താനേ തുഴയുന്നുവോ…

ഈറൻമുകിൽ മഷിയാലെ നീ

എഴുതും മിഴിയിൽ…                   

ഇരുൾപാതകടന്നേറെ

പൊരുൾതേടി അലഞ്ഞേറെ ദൂരേ…

വെയിൽചില്ല കടന്നേറെ 

തണൽ തേടി അലഞ്ഞേറെ ദൂരേ…

ഒഴുകുന്നു നിറയാതെ പുഴപോലെ മൂകനഗരം

പിരിയുന്നു പറയാതെ എരിയുന്നോരേകതാരം 

ഒഴുകുന്നു നിറയാതെ പുഴപോലെ മൂകനഗരം

പിരിയുന്നു പറയാതെ എരിയുന്നോരേകതാരം 

ഈറൻമുകിൽ മഷിയാലെ നീ

എഴുതും മിഴിയിൽ…

തോരാത്ത നിൻ മിഴിനീരിനാൽ 

മറയും ചിരിയിൽ…     

കനൽവീണ വഴിയാകെ നീ 

താനേ പോകുന്നുവോ…

കടലേഴുമൊരുതോണിയിൽ 

താനേ തുഴയുന്നുവോ…   

നീളേ……………..നിലാവൂർന്നുവീഴുന്ന 

തീരങ്ങളിൽ…

ആരേ…………………….

നിഴലറിയാതെ തിരയുന്നതാരേ…

ഈറൻമുകിൽ മഷിയാലെ നീ

എഴുതും മിഴിയിൽ…എഴുതും മിഴിയിൽ…

തോരാത്ത നിൻ മിഴിനീരിനാൽ 

മറയും………………

Leave a Comment

”
GO