മൈ ലൗ my love malayalam lyrics

 


ഗാനം : മൈ ലൗ

ചിത്രം : ടാ തടിയാ

രചന : ശ്രീനാഥ് ഭാസി

ആലാപനം: ശ്രീനാഥ് ഭാസി

മൈ ലൗ

യൂ ആര്‍ മൈ പഞ്ചസാര 

മൈ ലൗ

യൂ ആര്‍ മൈ പഞ്ചസാര

സൊ യു ഇന്‍ എ ചായക്കടാ……

ഹാവിങ്ങ് പഴംപൊരീ…….

മൈ ലൗ

മൈ ലൗ

യൂ ആര്‍ മൈ തങ്കക്കുടം… 

മൈ ലൗ

യൂ ആര്‍ മൈ തങ്കക്കുടം…..

സൊ യൂ ഇന്‍ എ ബെക്കറിക്കട

ഹാവിങ്ങ് പാല്‍പേടാ…..

ഐ ഹാവ് ഒണ്‍ലി വൺ തിങ്ങ് റ്റു സെ

ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് റ്റു സെ…..

ഐ ലവ് യൂ….. 

ഐ ലവ് യൂ…….

ഐ ലവ് യൂ……

ഐ ലവ് യൂ……..

മൈ ലൗ

Leave a Comment

”
GO