എന്താണ് ഭായ് enthaanu bhai malayalam lyrics

 ഗാനം : എന്താണ് ഭായ് 

ചിത്രം : ടാ തടിയാ

രചന : ആർ വേണുഗോപാൽ

ആലാപനം: ബിജിബാൽ,റെക്സ് വിജയൻ,രഞ്ജിത് ജയരാമൻ

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉവോ ഉവോ ഓ ഓ ഓ 

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉവോ ഉവോ

വാനം നീലയാണ്  ഭായ്

പാലം തൂണിലാണ്  ഭായ്

ഞാന്‍  ഇങ്ങനാണ്  ഭായ്

അതിനെന്താണു ഭായ്……. 

വാനം നീലയാണ്  ഭായ്

പാലം തൂണിലാണ്  ഭായ്

ഞാന്‍  ഇങ്ങനാണ്  ഭായ്

അതിനെന്താണു ഭായ്……. 

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉവോ ഉവോ ഓ ഓ ഓ 

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉ ഓ

ഇലകള്‍ പച്ചയാണ് ഭായ്

പൂക്കള്‍ മഞ്ഞയാണ് ഭായ്

ഞാന്‍ ഇങ്ങനാണ് ഭായ്

അതിനെന്താണ് ഭായ്

ഇലകള്‍ പച്ചയാണ് ഭായ്

പൂക്കള്‍ മഞ്ഞയാണ് ഭായ്

ഞാന്‍ ഇങ്ങനാണ് ഭായ്

അതിനെന്താണ് ഭായ്

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉവോ ഉവോ ഓ ഓ ഓ 

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉ ഓ

ലോകം ഉണ്ടയാണ്

ലോകം ഉണ്ടയാണ്

ബുദ്ധി മണ്ടേലാണ്

ബുദ്ധി മണ്ടേലാണ്

ഈടെ പാമ്പുമുണ്ട് 

ഈടെ പാമ്പുമുണ്ട്

ഈടെ പല്ലിയുണ്ട്

ഈടെ പല്ലിയുണ്ട്

ഈടെ ഈടെ ചീങ്കണ്ണിയുണ്ട്

ഈടെ ഈടെ ചീങ്കണ്ണിയുണ്ട്

ഞാനുമുണ്ട് നീയുമുണ്ട് ഭായ്

പ്രാണന്‍ ശ്വാസമാണ് ഭായ്

പോയാല്‍ പോയതാണ് ഭായ്

ഈ ആട്ടോം പാട്ടും നിന്നുപോകും ഭായ്

അതങ്ങനാണ് ഭായ്

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉവോ ഉവോ ഓ ഓ ഓ 

ഓ ഉവോ ഉവോ 

ഉവോ ഉവോ ഉവോ ഉവോ

ഓ ഉ ഓ

Leave a Comment

”
GO