നിസരീസ തീം nisareesa theme malayalam lyrics

 


ഗാനം : നിസരീസ തീം 

ചിത്രം : വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണ്ണമിയും

ആലാപനം : പ്രിൻസ് ജോർജ്

നിസ രീസ നിനിസാ 

നിസ രീസ നീ മ 

നിസ രീസ നിനിസാ പനി 

നിസ രീസ നിനിസാ 

നിസ രീസ നീ മ 

നിസ രീസ നിനിസാ പനി 

Leave a Comment

”
GO