നിന്നോട് ചേരാൻ | Ninnodu cheran song lyrics


Movie: Star 
Music : Ninnodu cheran
Vocals :  Nithya mammen
Lyrics : B K harinarayanan
Year: 2021
Director: Domin D silva
 


Malayalam Lyrics

നിന്നോട് ചേരൻ ധൂരങ്ങളിൽ
വല്ലാതെ താനേ നീരുന്നു ഞാൻ
വെഞ്ചില്ലു വാത്തിൽ ചാരുന്നു നീ
ഇരുളിതാ നിറയുമെൻ ഉള്ളകവേ

ഇതുവരെ വാനോളം
നീയേ താരാം പോൾ
നിന്നോട് ചേരൻ ധൂരങ്ങളിൽ
വല്ലാതെ താനേ നീരുന്നു ഞാൻ
വെഞ്ചില്ലു വാത്തിൽ ചാരുന്നു നീ
ഇരുളിതാ നിറയുമെൻ ഉള്ളകവേ

ഇതുവരെ വാനോളം
നീയേ താരാം പോൾ

ഇന്നോളം നീയല്ലേ താളും നെഞ്ചോരം
എന്തേ നിന്നിൽ പിന്നേന്തേ
എന്നാലും കണ്ണല്ലേ ഓമൽ കൂട്ടല്ലേ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇന്നെന്തേ

മക്ലായ് കരുതി
താണലായ് തഴുകി
ഓരോ ദിവസവും നീയും

ഉയിരായ് അറിവ്
ചിരിയായ് അലിവായ്
ഓരോ നേരം നീയേ

എന്റെ താനേ മൗനം തരേമായതിരി
നിന്നോട് ചേരൻ ധൂരങ്ങളിൽ
വല്ലാതെ താനേ നീരുന്നു ഞാൻ
വെഞ്ചില്ലു വാത്തിൽ ചാരുന്നു നീ
ഇരുളിതാ നിറയുമെൻ ഉള്ളകവേ

ഇതുവരെ വാനോളം
നീയേ താരാം പോൾ

Leave a Comment

”
GO