അലകളിൽ | Alakalil Lyrics

MoviePulimada
SongAlakalil
MusicIshaan Dev
LyricsDr. Thaara Jeyashankar
SingerIshaan Dev

അലകളിൽ ഞാൻ ഒഴുകവേ
ഒരു താരാട്ടു കേൾക്കുന്നുവോ
നെറുകയിൽ നീ തഴുകവേ
മുകിലേറുന്ന പൂന്തെന്നലായ്
തനിയേ പറന്നതു നീയേ
അകലേ കനലായെരിഞ്ഞതു നീയേ
ഇന്നേതു നോവിന്റെ കണ്ണീരുമായ് 
മിഴി തേങ്ങുന്നു നിന്നോർമ്മയിൽ

അലകളിൽ ഞാൻ ഒഴുകവേ
ഒരു താരാട്ടു കേൾക്കുന്നുവോ
നെറുകയിൽ നീ തഴുകവേ
മുകിലേറുന്ന പൂന്തെന്നലായ്
തനിയേ പറന്നതു നീയേ
അകലേ കനലായെരിഞ്ഞതു നീയേ
ഇന്നേതു നോവിന്റെ കണ്ണീരുമായ് 
മിഴി തേങ്ങുന്നു നിന്നോർമ്മയിൽ

ആരാരിരോ … ആരാരിരോ … ആരാരിരോ … ആരാരിരോ …
ആരാരിരോ … ആരാരിരോ … ആരാരിരോ … ആരാരിരോ …

Leave a Comment