നിന്റെ മിഴിമുന ninte mizhimuna malayalam lyrics

  ഗാനം :നിന്റെ മിഴിമുന ചിത്രം : ഫോർ ദി പീപ്പിൾ  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : ജാസ്സി ഗിഫ്റ്റ് ,ജ്യോത്സ്ന  ആ……….ആ…ആ………………..ആ………. …

Read more

ലജ്ജാവതിയേ lajjavathiye malayalam lyrics

  ഗാനം :ലജ്ജാവതിയേ ചിത്രം : ഫോർ ദി പീപ്പിൾ  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : ജാസ്സി ഗിഫ്റ്റ്  റ്റ റ്റരരുരു റ്റ …

Read more

”
GO