ലജ്ജാവതിയേ lajjavathiye malayalam lyrics

 

ഗാനം :ലജ്ജാവതിയേ

ചിത്രം : ഫോർ ദി പീപ്പിൾ 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : ജാസ്സി ഗിഫ്റ്റ് 

റ്റ റ്റരരുരു റ്റ റ്റരരുരു റ്റ റ്റരരുരു റ്റ റ്റരരുരു

 

Watch on watch on watch on

Watch this dup dup dup dup style

I am gonna dip dip dip it in to your smile

Hold me baby just hold my hand for ever and ever

Every time I wann see you my girl

ആ………………..ആ………………………

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

താഴമ്പൂവോ താമരത്താരോ തേനോ തേൻ നിലാവോ

മാമ്പഴ മുത്തോ മല്ലിക്കൊളുന്തോ

മീനോ മാരിവില്ലോ

തൊട്ടുരുമ്മി നിന്നാട്ടെ ,തൊട്ടുരുമ്മി നിന്നാട്ടെ

ഏ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ  ഏ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ 

മാനസക്കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജാ റാണി

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ഓ 

കണ്ണാടിപ്പുഴയിലെ വെള്ളാരങ്കല്ലുമായ്

മണിമാടം കെട്ടിയ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ

കളിയോടം തൊട്ടു തുഴഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ

കുന്നോളം മാമ്പഴം അണ്ണാറക്കണ്ണനുമായ്

പങ്കു വെച്ചു പകുത്തെടുത്തതെല്ലാം നീ മറന്നുവോ

മധുരമാ നിമിഷം മധുരമീ നിമിഷം

ഏതൊരിന്ദ്രജാലമിന്നു കളമിടും പ്രണയമായ്

Baby dont you ever leave i am your don raja

come anytime you are my dilruba

i can never stop this feelin’ i’m U’re don raja

ഹേയ് ഏയ് ഏയ് യെ   

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ഓ 

Baby run your body with this freaky thin

and i won’t let u go and i won’t let u down

through the fire, through the limit,

to the wall, to just to be with u I’m glady risk it all

ha, let me do it one more time,do it one more time

ha baby come on and lets get it into the party

മഞ്ഞിൽക്കുളിക്കുമാ നെല്ലോലത്തുമ്പിലെ ചില്ലാരത്തുള്ളി

നമ്മൾ കോർത്തു നിന്നതോർത്തു ഞാൻ

കന്നാലി മേച്ചു നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞതോർത്തു ഞാൻ

അപ്പൂപ്പൻ താടിയാൽ മേൽമീശ വെച്ചു നീ

രാജാധിരാജവേഷമിട്ടതിന്നും ഓർത്തു ഞാൻ

മധുരമാ നിമിഷം മധുരമീ നിമിഷം

കാതരമാമൊരു വേദനയിന്നൊരു സുഖമെഴുമനുരാഗമായ് 

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

താഴമ്പൂവോ താമരത്താരോ തേനോ തേൻ നിലാവോ

മാമ്പഴ മുത്തോ മല്ലിക്കൊളുന്തോ

മീനോ മാരിവില്ലോ

തൊട്ടുരുമ്മി നിന്നാട്ടെ 

ഏ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ 

മാനസക്കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജാ റാണി

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ഓ 

Leave a Comment