നിന്റെ മിഴിമുന ninte mizhimuna malayalam lyrics

 

ഗാനം :നിന്റെ മിഴിമുന

ചിത്രം : ഫോർ ദി പീപ്പിൾ 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : ജാസ്സി ഗിഫ്റ്റ് ,ജ്യോത്സ്ന 

ആ……….ആ…ആ………………..ആ……….

ഹേ……ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ 

ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ ബലേ 

ദാക്ക് ദാക്ക് ദാക്ക് ദാക്ക് ധരികിട 

ദാക്ക് ദാക്ക് ദാക്ക് ദാക്ക് ധരികിട 

ദാക്ക് ദാക്ക്  ഇദാക്ക് ദാക്ക് ഇദാക്ക് ദാതിന്തിന്ന ദാതിന്തിന്ന തതീൻകു തോം 

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി  ബല്ലേ ബല്ലേ 

കവിൾ ചെമ്പക മലരിന്റെ മണം കൊണ്ട്  ബല്ലേ ബല്ലേ 

കതിർ മുടിയിലെ കുടമുല്ല പൂവിനു  ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ മൊഴിയിൽ കുറുമ്പ്

നിന്റെ കനവിൽ കരിമ്പ്

ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ

എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ

ഹെയോ 

ഹെയോ 

ഹെയോ ഹെയോ 

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി  ബല്ലേ ബല്ലേ 

ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ

എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ

കേൾക്കാത്ത ദൂരത്ത് കേൾക്കാൻ കൊതിപ്പിച്ചു

കൊഞ്ചാതെ കൊഞ്ചീ നീ മെല്ലേ മെല്ലേ

കാണാതിരുന്നപ്പോൾ നെഞ്ചോടു ചേർത്തെന്റെ കവിളത്തു കുറിയിട്ടു  മെല്ലേ മെല്ലേ

മുത്തായ മുത്തിന്റെ മണി മുത്തിന്നു

മുത്തിക്കുറിച്ചു നീ മറുവാക്കുകൾ

കാതായ കാതൊക്കെ  കേട്ടെങ്കിലോ

ഇതു നാടാകെ പാട്ടാകും ചൊല്ലൂ മെല്ലേ 

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി  ബല്ലേ ബല്ലേ 

ഹോയ് ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ

എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ

കാടായ കാടൊക്കെ മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ

ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞായ് നമ്മൾ മെല്ലെ

ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞിന്റെ മിഴി ചേർന്നു നോക്കുമ്പോൾ

ഒരു സൂര്യനായി ഞാൻ മെല്ലേ മെല്ലേ

പലതും പറഞ്ഞങ്ങു രാവേറെയായ്

കോടിനിലാവേറ്റുറങ്ങീ നമ്മൾ

ചിറകുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു നമ്മൾ

നൂറു നിറവുള്ള നിനവായി പറന്നൂ മെല്ലേ 

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി  ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ മൊഴിയിൽ കുറുമ്പ്

നിന്റെ കനവിൽ കരിമ്പ്

ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ

എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി  ബല്ലേ ബല്ലേ 

നിന്റെ മൊഴിയിൽ കുറുമ്പ്

നിന്റെ കനവിൽ കരിമ്പ്

ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ

എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ

Leave a Comment

”
GO