അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ayyayyo ayyayyo malayalam lyrics

  ഗാനം : അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ ചിത്രം : ഹാപ്പി ഡേയ്സ്  ആലാപനം : കാർത്തിക്  അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ മനസ്സേ മയങ്ങു  അയ്യയ്യോ അയ്യയ്യോ മനസ്സേ അരുതേ …

Read more

ഉണരുകയായ് unarukayaay malayalam lyrics

ഗാനം : ഉണരുകയായ് ചിത്രം : ഹാപ്പി ഡേയ്സ്  ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ്  ഉണരുകയായ്… ഇനി ബിസി ഡേയ്സ്… ലവ് ലി ഡേയ്സ്.. ഈ കോളേജ് …

Read more

മനസ്സിനു മറയില്ലാ manassinu marayilla malayalam lyrics

ഗാനം : മനസ്സിനു മറയില്ലാ ചിത്രം : ഹാപ്പി ഡേയ്സ്  ആലാപനം : അജയ് സത്യൻ  മനസ്സിനു മറയില്ലാ സ്നേഹത്തിനതിരില്ലാ.. ഇനി നമ്മൾ പിരിയില്ല.. വി ആർ …

Read more

”
GO