ഇന്നൊരീ മഴയിൽ innori mazhayil malayalam lyrics

  ഗാനം :ഇന്നൊരീ മഴയിൽ ചിത്രം : മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്  രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,രാഹുൽ നമ്പ്യാർ ഇന്നൊരീ മഴയിൽ …

Read more

ചങ്ങായീ changaayi malayalam lyrics

 ഗാനം :ചങ്ങായീ  ചിത്രം : മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്  രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,സുജാത മോഹൻ മംഗലം കൂടാൻ ഞമ്മളുവുണ്ട്  ചങ്ങായീ  …

Read more

മാന്യമഹാജനങ്ങളെ manyamaha janangale malayalam lyrics

  ഗാനം :മാന്യമഹാജനങ്ങളെ ചിത്രം : മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്  രചന : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,സച്ചിൻ വാര്യർ,രാജേഷ് മേനോൻ തന്താനനേനീ നേനി …

Read more

”
GO