ദേവാങ്കണങ്ങൾ devanganangal malayalam lyrics

  ഗാനം :ദേവാങ്കണങ്ങൾ ചിത്രം : ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ  രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ആ……………ആ………ആ……………ആ……………. ആ………………………ആ………………………………ആ……………… ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ …

Read more

ദേവീ ആത്മരാഗമേകാം | devi aathmaragamekam malayalam lyrics

  ഗാനം :ദേവീ ആത്മരാഗമേകാം ചിത്രം : ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ  രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ആ………………………………..ആ………ആ….ആ ആ…………… ദേവീ………. …

Read more

പാലപ്പൂവേ palappoove malayalam lyrics

 ഗാനം :പാലപ്പൂവേ ചിത്രം : ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ  രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ആ……………………………….. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരു മംഗല്യത്താലി …

Read more

”
GO