കായലിറമ്പിലെ kaayalirambile malayalam lyrics

  ഗാനം : കായലിറമ്പിലെ ചിത്രം : പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയം  രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം: ബിജിബാൽ,ആൻ ആമി കായലിറമ്പിലെ ചാഞ്ഞ കൊമ്പില് കാത്തിരിക്കണ …

Read more

”
GO