കണ്ണിലമ്പും kannilambum malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണിലമ്പും ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,അഫ്സൽ ആ…………ആ…….ആ…………..ആ…… തന്തിന്നോ തന താനാനോ …

Read more

അറുപതുതിരിയിട്ട arupathu thiriyitta malayalam lyrics

  ഗാനം : അറുപതുതിരിയിട്ട ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് അറുപതുതിരിയിട്ട വിളക്കുകൾ തെളിയുന്നു മിഴിയിൽ….നിൻ …

Read more

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും nettimele pottittaalum malayalam lyrics

  ഗാനം : നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഹായ് നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും …

Read more

ശിവമല്ലിപ്പൂ പൊഴിക്കും sivamallippoo pozhikkum malayalam lyrics

  ഗാനം : ശിവമല്ലിപ്പൂ പൊഴിക്കും  ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര ശിവമല്ലിപ്പൂ പൊഴിക്കും മാർഗഴിക്കാറ്റേ …

Read more

നിറനാഴിപ്പൊന്നിൻ niranaazhipponnin malayalam lyrics

  ഗാനം : നിറനാഴിപ്പൊന്നിൻ ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ മാനത്തെമണിത്തുമ്പമൊട്ടിൽ മേടസ്സൂര്യനോ………… മാണിക്യത്തിരി തുമ്പു …

Read more

”
GO