നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും nettimele pottittaalum malayalam lyrics

 ഗാനം : നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും

ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്

ഹായ്

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും

ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ.. ഹോ

ഹോ ഹോ ഹോ ഹോ….

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും

മംഗളപ്പൂ പൂക്കും മാറിൽ നിലാവിൻ ചന്ദനപ്പൂച്ചാന്തിട്ടാലും 

ഈ ശംഖു തോൽക്കും മണിക്കഴുത്തിൽ- 

ചാർത്താം ചന്ദ്രകാന്തമണിത്താലി…… 

ഈ പത്മരാഗപ്പടവിലെ പനിനീർപ്പൂവേ……

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും ഹേയ്

മംഗളപ്പൂ പൂക്കും മാറിൽ നിലാവിൻ ചന്ദനപ്പൂച്ചാന്തിട്ടാലും 

                       

മനസ്സിന്റെ മണിപ്പന്തലിൽ നിലാവിൻ മറക്കുട മുഖം മറച്ചും

വലതുകാൽ ചുവടു വച്ചും കിനാവിൽ-

കൊലുസ്സിന്റെ കുളിർ കൊഞ്ചിച്ചും

നീ വരലക്ഷ്മിയായ് വന്നെത്തുമ്പോൾ തെളിയും ദീപങ്ങൾ 

അടിവെച്ചു നടക്കുന്നോരരയന്നമേ….

ആനന്ദഭൈരവി സ്വരരാഗമേ….

അടിവെച്ചു നടക്കുന്നോരരയന്നമേ….

ആനന്ദഭൈരവി സ്വരരാഗമേ….

നീ ഉഷസ്സിന്റെ മണിച്ചെപ്പിൽ മകരമഞ്ഞല്ലേ……

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും ഏ ഹേയ്

മംഗളപ്പൂ പൂക്കും മാറിൽ നിലാവിൻ ചന്ദനപ്പൂച്ചാന്തിട്ടാലും 

പനങ്കുലച്ചുരുൾമുടിയിൽ വസന്തം മണിമുല്ലക്കുടം കമിഴ്ത്തും 

പവിഴപ്പൂ അണിക്കയ്യിൽ വിലോലം വളയിട്ടു ചമഞ്ഞൊരുക്കും 

നീ നവവധുവായ് വന്നെത്തുമ്പോൾ വിരിയും പൗർണ്ണമി…….

ഇടനെഞ്ചിൽത്തുടിയ്ക്കുന്ന തംബുരുവും- 

ഇരിപ്പിടമൊരുക്കുന്ന താമരയും….

ഇടനെഞ്ചിൽത്തുടിയ്ക്കുന്ന തംബുരുവും- 

ഇരിപ്പിടമൊരുക്കുന്ന താമരയും….

നിന്നെ സുമധുര സരസ്വതീ രൂപമാക്കുന്നു

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും

മംഗളപ്പൂ പൂക്കും മാറിൽ നിലാവിൻ ചന്ദനപ്പൂച്ചാന്തിട്ടാലും 

ഈ ശംഖു തോൽക്കും മണിക്കഴുത്തിൽ- 

ചാർത്താം ചന്ദ്രകാന്തമണിത്താലി…… 

ഈ പത്മരാഗപ്പടവിലെ പനിനീർപ്പൂവേ……

നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂർ പട്ടുചുറ്റി പൂവച്ചാലും ഏ ഹെയ് 

മംഗളപ്പൂ പൂക്കും മാറിൽ നിലാവിൻ ചന്ദനപ്പൂച്ചാന്തിട്ടാലും 

Leave a Comment