പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും | Paikkurumbiye meykkum song lyrics | Gramaphone

 Paikkurumbiye meykkum song lyrics from Malayalam movie Gramaphone

 

പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും

മൈക്കറുമ്പിയാം പെണ്ണേ

കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെപ്പോയെടീ കണ്ണൻ

മധുവിധുകാലമല്ലേ മഥുരയ്ക്കു പോയതല്ലേ

മണിമയില്‍പ്പീലി രണ്ടും മറന്നിട്ടു
പോയതല്ലേ

നറുവെണ്ണിലാവു പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു
നിൽക്കയല്ലേ 

പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും

മൈക്കറുമ്പിയാം പെണ്ണേ

കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെപ്പോയെടീ കണ്ണൻ

ആറ്റോരത്തല്ലിനിലാവിൽ

അലിവോലുമീറക്കുഴലിൽ

വരിവണ്ടായ് മൂളിയതാരാണ്

ആറ്റോരത്തല്ലിനിലാവിൽ

അലിവോലുമീറക്കുഴലിൽ

വരിവണ്ടായ് മൂളിയതാരാണ്

കല്ലു വെച്ച കമ്മലിന്മേലുമ്മ 

വെച്ചതുമിന്നലെ നിൻ

കാന്തമണിക്കണ്ണിണയിലെ 

കനകവിളക്കു
കൊളുത്തിയതും

മയങ്ങുന്ന നേരത്ത് നിൻ 

മാറിൽ മെല്ലെ
ചാരിയതും

മനസ്സിന്റെ മൺ മുറിയിലെ 

മധുരത്തൂവെണ്ണ
കടഞ്ഞെടുത്തതും

കണ്ടതാണു പെണ്ണേ കൺ കവർന്ന പെണ്ണേ 

പൂവണിഞ്ഞ രാത്രിമുല്ലേ ഓ ഓ….

പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും

മൈക്കറുമ്പിയാം പെണ്ണേ

കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെപ്പോയെടീ കണ്ണൻ

 

കണ്ണാടിക്കസവാൽ മൂടും 

കായാമ്പൂക്കവിളിൽ
മെല്ലെ

കടുകോളം നുള്ളിയതാരാണ് ഓ ഓ…

കണ്ണാടിക്കസവാൽ മൂടും 

കായാമ്പൂക്കവിളിൽ മെല്ലെ

കടുകോളം നുള്ളിയതാരാണ് 

ചെണ്ടുമണിച്ചുണ്ടിണയിലെ 

ചന്ദനമണി
ചിന്തിയതും

മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാറിടത്തിലെ 

മകരമുന്തിരിയടർത്തിയതും

പതുങ്ങി വന്നിട്ടിന്നലെ 

നിൻ കാതിലെന്തോ
ചൊല്ലിയതും

പരിഭവമോടെയെല്ലാം 

മനസ്സിനുള്ളിൽ
നീയൊതുക്കിയതും

കണ്ടതാണു പെണ്ണേ കൺ കവർന്ന പെണ്ണേ 

പൂവണിഞ്ഞ രാത്രിമുല്ലേ ഓഓ….

പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും

മൈക്കറുമ്പിയാം പെണ്ണേ

കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെപ്പോയെടീ കണ്ണൻ

മധുവിധുകാലമല്ലേ 

മഥുരയ്ക്കു പോയതല്ലേ

മണിമയില്‍പ്പീലി രണ്ടും മറന്നിട്ടു പോയതല്ലേ

നറുവെണ്ണിലാവു പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കയല്ലേ 

പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും

മൈക്കറുമ്പിയാം പെണ്ണേ

കാത്തു നിൽക്കാതെവിടെപ്പോയെടീ കണ്ണൻ….

 

ചിത്രം :  ഗ്രാമഫോൺ

സംഗീതം : വിദ്യാസാഗർ
വരികള്‍ : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
ആലാപനം : പി ബൽ‌റാം, സുജാത മോഹൻ

Leave a Comment

”
GO