കണ്ണീർമഴയത്ത് kanneer mazhayathu malayalam lyrics

 

ഗാനം : കണ്ണീർമഴയത്ത് 

ചിത്രം : ജോക്കർ 

രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി 

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി

നോവിൻ കടലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി മുത്തുകൾ ഞാൻ വാരി

മുള്ളുകളെല്ലാം തേന്മലരാക്കി മാറിലണിഞ്ഞൂ ഞാൻ

ലോകമേ………………നിൻ ചൊടിയിൽ ചിരികാണാൻ

കരൾ വീണമീട്ടി പാട്ടു പാടാം 

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടിപകലിൻ……… പുഞ്ചിരി… സൂര്യൻ.. രാവിൻ…. പാൽച്ചിരി ചന്ദ്രൻ ഓ…

പകലിൻ……… പുഞ്ചിരി… സൂര്യൻ.. രാവിൻ…. പാൽച്ചിരി ചന്ദ്രൻ 

കടലിൻ പുഞ്ചിരി പൊൻ‌തിരമാല മണ്ണിൻ പുഞ്ചിരി പൂവ്

കടലിൻ പുഞ്ചിരി പൊൻ‌തിരമാല മണ്ണിൻ പുഞ്ചിരി പൂവ്

കേഴും മുകിലിൻ മഴവില്ലാലൊരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടാക്കി

വർണ്ണപ്പുഞ്ചിരിയുണ്ടാക്കി

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി 

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടികദനം…… കവിതകളാക്കി.. മോഹം…….. നെടുവീർപ്പാക്കി.. ഓ…

കദനം…… കവിതകളാക്കി.. മോഹം…….. നെടുവീർപ്പാക്കി.. 

മിഴിനീർപ്പുഴതൻ തീരത്തല്ലോ കളിവീടുണ്ടാക്കി……

മിഴിനീർപ്പുഴതൻ തീരത്തല്ലോ കളിവീടുണ്ടാക്കി……

മുറിഞ്ഞ നെഞ്ചിൻ പാഴ്മുളയാലൊരു മുരളികയുണ്ടാക്കി

പാടാൻ മുരളികയുണ്ടാക്കി കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി

നോവിൻ കടലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി മുത്തുകൾ ഞാൻ വാരി

മുള്ളുകളെല്ലാം തേന്മലരാക്കി മാറിലണിഞ്ഞൂ ഞാൻ

ലോകമേ………………നിൻ ചൊടിയിൽ ചിരികാണാൻ

കരൾ വീണമീട്ടി പാട്ടു പാടാം 

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കുട ചൂടി

Leave a Comment

”
GO