തില്ലേലെ thillele malayalam lyrics

 

ഗാനം : തില്ലേലെ  

ചിത്രം : കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്

ആലാപനം : യാദവ് 

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്താലും പാർത്തേനടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

പാത്തുക്കിട്ടേ നിപ്പേനെടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേ ലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

 

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

 

ഉള്ളങ്കാല് തേനൊളിയോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഏൻ മനസ്സ് ഉരുകുതടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഉള്ളങ്കാല്  തേനൊളിയോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഏൻ മനസ്സ് ഉരുകുതടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഉള്ളങ്കാല്  തേനൊളിയോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

ഏൻ മനസ്സ് ഉരുകുതടീ പുള്ളേ റങ്കുമാ

 

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

തില്ലേലേലേലേലോ പുള്ളേ റങ്കുമാ

തിലലേലേ ലേലേലോ  പുള്ളേ റങ്കുമാ

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

 താനാനേ താനാനാനേ തനേ

താനാനേ താനാനാനേ  

Leave a Comment

”
GO