ഭജൻ bhajan malayalam lyrics

 

ഗാനം : ഭജൻ 

ചിത്രം : ഹലോ 

രചന :വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ

ആലാപനം : മഞ്ജരി,അഖില,ആൻഡ്രിയ 

ഗുൻ ഗുന് ബാദ് മീരാ നാച്ചിരേ….

ചൻ ചന നന ചൻ ചന നന 

ഗുൻ ഗുന് ബാദ് മീരാ നാച്ചിരേ….

ചൻ ചന നന ചൻ ചന നന 

മേത്തോ മേരെ ഗിരിധരൻ കീ…………..

ചൻ ചന നന ചൻ ചന നന 

മേത്തോ മേരെ ഗിരിധരൻ കീ

ബനി ദാസി രേ..

മേത്തോ മേരെ ഗിരിധരൻ കീ

ബനി ദാസി രേ..

സനിധപഗമനിപഗരി 

ഗുൻ ഗുന് ബാദ് മീരാ നാച്ചിരേ….

പക് ഗുൻ ഗുന് ബാദ് മീരാ നാച്ചിരേ….

നാച്ചിരേ………നാച്ചിരേ………

Leave a Comment

”
GO