ധീം തനനനന dheem thanananana malayalam lyrics

 

ഗാനം :ധീം തനനനന

ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ 

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ 

ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ 

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാ

ധീം തനനനന

ദേവദുന്ദുഭി ധ്യാനമുണരും പുലർകാലം

ധീം തനനനന

ദേവദുന്ദുഭി ധ്യാനമുണരും പുലർകാലം

ഓംകാരം പാടുന്നു ചെല്ലക്കാറ്റ്

സംഗീതം മൂളുന്നു ഇല്ലിക്കാട്

ഹൃദയതാളമൊരു ലയവിലാസമായ് 

സാരിമ സരിമപ രിമപധ…

മപധസ രിമരിരിസ ധസധധപ രിമസരിപ

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാ

കാണാക്കുയിലിൻ സാ…ധകം

എൻ വീണയിലണയും പഞ്ചമം

കാണാത്തീരം തേടിത്തേടിപ്പോ…കുമ്പോൾ

കരക്കാണാക്കടലിൽ നീയെൻ തോണിക്കാ..രനായ്

പാടാത്തൊരോമനപ്പാട്ടിന്റെ ഈണം

നോവും കരളിനു സ്നേഹപ്പൂമഴയായ്

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാനികിതകൂമാട ലാടനെ

സമയാ……………………

പനിനീർപ്പൂവിൻ സൗരഭം

എൻ ഹൃദയം തേടും സൗഭഗം..

വേനൽച്ചൂടിൽ നീറും ഭൂമിപ്പെണ്ണിന്ന്

മേഘക്കണ്ണീർക്കാലം സ്നേഹ സാന്ത്വനം

വിരിയുന്ന പൂവും കൊഴിയുന്ന പൂവും

കാറ്റിൻ കൈയ്യിൽ സ്നേഹസുഗന്ധങ്ങൾ

എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു

അന്തരീകി വന്ദനാമുലൂ…

എന്തരോ മഹാനുഭാവൂലു

അന്തരീകി വന്ദനാമൂലു….

എന്തരോ മഹാനുഭാവുലൂ..

ആ…………………………….. 

Leave a Comment

”
GO